Voeg uitgave toe


Opleiding Sexcounseling
Prijs € 0,00

Heb je een account? Log dan eerst in.

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van vangorcumstudie.nl

Definities

Waar wij in deze algemene voorwaarden de aanduiding “wij” of “ons” gebruiken bedoelen wij daarmee vangorcumstudie.nl/Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV (zie button “contact” op de homepage van de website). Met “u” bedoelen wij u als gebruiker. Als wij de term “website” gebruiken, bedoelen wij de website www.vangorcumstudie.nl. ‘vangorcumstudie.nl’ is het geheel van de functionaliteit van de website en het materiaal (video, tijdschriften, foto’s en ander materiaal) dat op de website wordt ontsloten. Alle overige begrippen hebben de betekenis die hieraan in de laatste editie van de Grote Van Dale wordt toegekend.

Uw account op vangorcumstudie.nl

Uw account op vangorcumstudie.nl houdt in dat u toegang krijgt tot specifieke content tegen de al dan niet verschuldigde bijdrage. Gebruik door derden is niet toegestaan. Voor ieder ander gebruik dient u eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen. Indien ontsloten auteursrechtelijk beschermde content ongeoorloofd wordt gebruikt, houden wij ons het recht voor u per direct de toegang tot de website en het materiaal te ontzeggen. Tevens behouden wij ons het recht voor u in dit geval aansprakelijk te stellen voor eventueel ontstane schade.

Toegang tot vangorcumstudie.nl

U verkrijgt toegang tot vangorcumstudie.nl door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord noemen wij hierna “toegangsgegevens”. Deze toegangsgegevens zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan deze toegangsgegevens aan derden te verstrekken.

U kunt toegangsgegevens ontvangen door u te registreren als gebruiker. U heeft ten allen tijde toegang tot de gratis toegankelijke gegevens van vangorcumstudie.nl. Wilt u toegang tot de betaalde gegevens van vangorcumstudie, dan kunt u deze binnen vangorcumstudie.nl aanschaffen.

Gebruik van vangorcumstudie.nl

Het gebruik van vangorcumstudie.nl is gebonden aan een aantal regels. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze regels ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Gebruiksregels: vangorcumstudie.nl mag niet worden gebruikt in strijd met de wet of deze algemene voorwaarden. Gebruik van vangorcumstudie.nl mag geen hinder opleveren voor andere gebruikers en/of schade toebrengen aan de website en aan vangorcumstudie.nl.

Het verkrijgen van toegang tot vangorcumstudie.nl, de website of – via de website – de PC of het netwerk van andere gebruikers, zonder onze voorafgaande toestemming of de toestemming van de andere gebruiker is niet toegestaan (computervredebreuk).

Bij het gebruik van vangorcumstudie.nl mag de gebruiker geen inbreuk plegen op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Een gebruiker mag bijvoorbeeld geen filmpjes plaatsen op vangorcumstudie.nl die gemaakt zijn door een ander zonder de toestemming van de maker. U mag ook niet ongeoorloofd gebruik maken van materiaal (content), welke auteursrechtelijk beschermd is.

Het lastigvallen en/of hinderen van andere gebruikers is niet toegestaan. Gebruikers mogen geen uitingen, berichten, teksten of namen verspreiden of openbaar maken via vangorcumstudie.nl die racistisch van aard zijn of op een andere wijze kwetsend zijn of van grove aard.

Seksuele intimidatie van andere gebruikers is niet toegestaan. Gebruikers mogen via vangorcumstudie.nl geen materiaal openbaar maken of verspreiden waarop niet functioneel naakt is opgenomen (bijvoorbeeld pornografisch materiaal); Het maken van reclame via vangorcumstudie.nl, ook door middel van het plaatsen van hyperlinks is niet toegestaan.

Gebruikers mogen via de website geen ongevraagde commerciële of charitatieve elektronische berichten versturen (spammen).

Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

Hyperlinks naar vangorcumstudie.nl (vanuit sites of e-mails van derden) dienen rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen wij deze content aanbieden. Hierbij dient onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen.

Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context is dus niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om onderdelen van vangorcumstudie.nl te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om vangorcumstudie.nl op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.

Wij hebben het recht om bij misbruik een bestand te verwijderen. Indien wij misbruik constateren zullen wij u waarschuwen per e-mail. Wanneer het misbruik vervolgens niet wordt gestopt binnen een redelijke termijn hebben wij het recht om uw toegangsgegevens tijdelijk (gedurende een door vangorcumstudie.nl bepaalde termijn) in te trekken. Tevens behouden wij ons het recht voor u in dit geval aansprakelijk te stellen voor eventueel ontstane schade.

Beperkte garanties

Hoewel wij ons daartoe maximaal inspannen kunnen wij niet garanderen dat vangorcumstudie.nl steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is, of dat vangorcumstudie.nl of het aangeboden materiaal (content) geschikt is voor het doel waarvoor u dit wilt gebruiken. Onze maximale garantie is dat wij alle op- en aanmerkingen aangaande vangorcumstudie.nl serieus zullen behandelen en waar wij dit nodig achten verbeteringen zullen doorvoeren. Eventuele onjuistheden kunt u melden via klantenservice@vangorcum.nl.

Omdat de website beschikbaar wordt gesteld via het publieke internet kunnen wij niet garanderen dat deze continu beschikbaar is of vrij van technische problemen. Indien noodzakelijk kan het ook voorkomen dat wij zelf de website tijdelijk offline moeten zetten voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Dit zullen wij zo veel als mogelijk doen buiten werktijden en u hiervan, voor zover dit binnen ons bereik ligt, tijdig op de hoogte brengen.

Wij garanderen niet dat de website steeds vrij is van kwaadaardige computer codes, zoals virussen, worms en Trojan horses. U dient er zelf voor te zorgen dat uw computer adequaat is beschermd tegen dergelijke codes.

Wij hebben geen invloed op de namen, uitingen en berichten van gebruikers van vangorcumstudie.nl die op enige wijze aan vangorcumstudie.nl worden toegevoegd. Door technische beperkingen kunnen wij dit vooraf niet controleren.

Beperking van aansprakelijkheid

vangorcumstudie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of verband houdt met het functioneren van de website of (het gebruik van) de inhoud van vangorcumstudie.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op vangorcumstudie.nl berusten bij ons en onze licentiegevers. U ontvangt alleen een gebruiksrecht op vangorcumstudie.nl voor zover dat expliciet is bepaald in deze algemene voorwaarden.

Wij hebben ons maximaal er toe ingespannen om alle gebruiksrechten te verkrijgen van derden die wij nodig hebben om vangorcumstudie.nl aan te kunnen bieden. Dit kunnen wij echter niet garanderen. In het geval dat een derde stelt dat materiaal op vangorcumstudie.nl inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, en dit klopt, zullen wij eerst trachten een gebruiksrecht te verkrijgen om het voortgezet gebruik van vangorcumstudie.nl verzekeren. Indien dit niet haalbaar is, hebben wij het recht om het inbreukmakende materiaal te verwijderen.

Privacy Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

Klachten en contact Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van inbreuk op wettelijke bepalingen en/of rechten van derden kunt u een mail sturen naar klantenservice@vangorcum.nl of een brief aan ons postadres: Postbus 43, 9400 AA Assen. Voor tips, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar t.verheijen@vangorcum.nl.

Algemeen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Assen. vangorcumstudie.nl is geoptimaliseerd voor de volgende browsers: - Safari - Chrome - Firefox - Internet Explorer 10+

Cookies

vangorcumstudie.nl maakt gebruik van cookies. Zonder het gebruik van cookies werkt de website niet optimaal, of soms helemaal niet. Dit heeft te maken met het autoriseren van uw gegevens voor toegang tot de artikelen die u heeft aangeschaft of gebruikt.

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op uw vaste schijf is geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de website van vangorcumstudie.nl optimaal te laten functioneren, statistische gegevens en het beschermen tegen misbruik van auteursrechtelijk beschermde informatie. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om volledig gebruik te maken van vangorcumstudie.nl is het noodzakelijk cookies te accepteren.

Een cookie helpt u tijd te besparen. Als u pagina's aanpast of als u zich registreert voor producten of services, herinnert een cookie vangorcumstudie.nl eraan wie u bent. Dankzij cookies kunnen we dus efficiënter werken. We kunnen bepalen welke gegevens belangrijk zijn voor onze bezoekers, en welke niet. We kunnen webpagina's die u niet gebruikt verwijderen, en ons richten op gegevens die u nodig hebt.

Via cookies zijn wij tevens in staat om gedownloade documenten te traceren. Dit gebeurt om misbruik van door u aangekochte content te voorkomen. vangorcumstudie.nl gebruikt cookies verder slechts voor statistische gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door vangorcumstudie.nl niet verkocht of verhandeld.

© Koninklijke Van Gorcum BV
Powered by Teachers Channel